WEBSHOP

Online winkel

MAAK

AFSPRAAK

BEL ONS

0479-79.66.74

CONTACT

stel je vragen

ACCOUNT

Inloggen

Troeven MobileFixIT reparatie shop

 1. De door Dienstverlener te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in België zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garanties zijn van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen België. Bij gebruik buiten België dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Dienstverlener kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Dienstverlener verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Dienstverlener, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Dienstverlener geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan Dienstverlener te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Dienstverlener in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Dienstverlener in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Dienstverlener de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Dienstverlener, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Dienstverlener te retourneren en de eigendom daarover aan Dienstverlener te verschaffen, tenzij Dienstverlener anders aangeeft.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Dienstverlener daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
 9. Indien een toestel niet uitgetest kan worden na herstelling doordat de Wederpartij geen toegang tot het toestel heeft verleend, dan zal bij eventuele heropening van het toestel een onderzoekskost aangerekend worden van 19 euro incl. btw. Daar de Wederpartij niet verplicht is zijn toegangscode te geven, wordt er wel verwacht dat het toestel volledige gewist is en op fabrieksinstellingen staat bij afgifte ter reparatie. Verdere wachtwoorden zoals een google-account of apple ID, zoek mijn iPhone functie dienen uitgeschakeld te zijn alvorens de herstelling. Op deze manier heeft Dienstverlener toegang voor alle functies uit te testen zonder gegevens te kunnen raadplegen.
 10. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor verdere schade wanneer dit door gebrek aan toegang, niet is uitgetest geweest.

REPARATIES

 1. In het geval van reparaties verleent Dienstverlener een garantie van 12 maanden ten aanzien van het door Dienstverlener vervangen onderdeel dan wel ten aanzien van de aan het onderdeel verrichte werkzaamheden. Voor batterij reparaties is de garantietermijn 12 maanden.
 2. Dienstverlener is in geen geval aansprakelijk voor het vervallen van de officiële fabrieksgarantie van het product.
 3. Indien tijdens de reparatie schade aan (een onderdeel van) het product ontstaat welke het gevolg is van een gebrek aan (een onderdeel van) het product dan is Dienstverlener hiervoor niet aansprakelijk.
 4. Bij iedere vorm van water- en of oxidatieschade komt de garantie in het eerste lid van dit artikel te vervallen.
 5. Indien de wederpartij dan wel een derde na de door Dienstverlener verrichte reparatie zelf reparaties aan het product uitvoert komt de garantie als omschreven in het eerste lid van dit artikel te vervallen.
 6. Indien blijkt dat reparatie van het toestel niet mogelijk is, en nadat de Dienstverlener de wederpartij hiervan in kennis heeft gesteld, heeft de wederpartij de mogelijkheid om het toestel gedurende 2 maanden op te halen. Na het verstrijken van 2 maanden rust op de Dienstverlener geen bewaarplicht meer en is hij gerechtigd om het toestel aan derden ter vernietiging mee te geven.
 7. Defecten die opduiken tijdens de reparatie en die veroorzaakt zijn door valschade of waterschade vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Dienstverlener. Deze kunnen met toestemming van de eigenaar hersteld worden tegen een afgesproken meerprijs.

GARANTIES REFURBISHED IPHONES

Een device moet, volgens de wettelijke garantie, voldoen aan de verwachting die je ervan hebt. Wel moet je het device op de juiste manier gebruiken. Wanneer het device dan binnen 2 jaar defect raakt, heb je volgens de garantie recht op gratis reparatie.
Problemen met onderstaande zaken vallen onder de garantie 24 maanden garantie:

 • Microfoon / luidspreker (met uitzondering van stof- of vochtschade);
 • WiFi en problemen met netwerkverbinding;
 • Problemen met het moederbord;
 • Touchscreen (wanneer deze gedeeltelijk of helemaal niet meer functioneert);
 • Knoppen op het device, met uitzondering van de touch-ID functionaliteit;
 • Accu/batterij (bij snel leeglopen of warm worden).

De accu’s in alle iPhones van mobilefixit hebben een minimale capaciteit van 85%. Indien u meent dat de batterij naar verloop van tijd ‘snel’ leegloopt, dan wordt deze gratis vervangen indien binnen de garantietermijn de capaciteit is teruggelopen naar minder dan 70% van de originele laadcapaciteit. Mocht dit niet het geval zijn, maar u wilt de accu alsnog vervangen hebben is dit uiteraard ook mogelijk (tegen betaling).

WAT VALT BUITEN DE GARANTIE?

Bij schade die veroorzaakt is als gevolg van val-, stoot- of vochtschade, kan het zijn dat de reparatiekosten van een ander defect niet meer onder de garantie valt. De garantie vervalt ook bij toepassing van illegale software zonder het merk van de fabrikant.
Let op: Laat je een device repareren of onderdelen vervangen bij een externe partij? Ook dan vervalt de garantie bij Mobilefixit
Onderstaande punten vallen buiten de garanties:

 • Mankementen na de garantieperiode van 2 jaar;
 • Schade als gevolg van ondeugdelijk gebruik door gebruiker (gebroken/gescheurde onderdelen en/of vochtschade);
 • Gebogen toestellen;
 • Gebroken simkaartlezer;
 • De touch-ID functionaliteit bij vervanging van de homebutton;
 • Gebroken cameralens;
 • Beschadigde of vieze laadconnector;
 • Loszittende onderdelen hoofdtelefoon aansluiting / AUX Flex;
 • Loslatende coating bij Retina Macbook schermen;
 • Refurbished iPhone 7 (Plus) / iPhone 8 toestellen zijn niet per definitie waterdicht en hierop geven wij dus géén garantie;
 • Bij iPhone 7 (Plus) / iPhone 8 toestellen is de homebutton niet te repareren, dus hierop kunnen wij geen garantie geven.